ort logo   logo
 חזון בית הספר

בהיבט של התלמיד: הצמחת כל נער המגיע אל ביה"ס להיות בוגר  המכבד את זולתו, המחויב למדינתו ולקהילה בה הוא חי, המכיר את מורשתו ואת ערכי היהדות המסוגל להשפיע על המדינה ועל החברה.

בוגר כזה יהיה בעל עושר תרבותי, בעל אופקים רחבים ויביא את עצמו למקסימום הצלחה. בהצלחתו זו יפעל על מנת לקדם את המדינה מבחינה חברתית, כלכלית וטכנולוגית.

 

בהיבט ביה"ס  והמורים : פיתוח הפדגוגיה החדשנית: פיתוח סביבות לימודיות מתוקשבות בדיסציפלינות שונות אשר יביאו לשיפור המיומנויות הטכנולוגיות והפדגוגיות הן של המורים והן של התלמידים כאחד. הטמעת תכנית התקשוב תשמש לפיתוח לומד עצמאי המוכשר לחקור מידע, לנתח וליצור ידע חדש.

אתר ביה"ס יהווה פלטפורמה שתגביר השימוש בעזרים לימודיים, ותתמוך במטרות ההוראה.

ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060