ort logo   logo
 הודעות רכז ספרות
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 חטיבת ביניים
 חטיבה עליונה
 כותרתקטגוריה 
דף הכנה למבחן + תשובה לדוגמא לשכבת י"א הורדה
"ביבר הזכוכית"/ טנסי וויליאמס הורדה
"חיזו בטטה" הורדה
העיוורת/ יעקב שטיינברג הורדה
דוגמא לתשובה בנויה היטב הורדה
תוכנית הבגרות בסיפרות - תשע"ב הורדה
דוגמא לתשובה בנויה כראוי הורדה
חוברת הכנה לבגרות - אנטיגונהדרמההורדה
אנטיגונהדרמההורדה
מבנה המחזה "אנטיגונה" ואיפיון הדמויותדרמההורדה
יסודות הטרגדיהמחזההורדה
אדונית והרוכלסיפור קצרהורדה
ניתוח "פרנהיים"/ ש"י עגנוןסיפור קצרהורדה
"עד שיעבור כל המשמר כולו"ספור קצרהורדה
"האדונית והרוכל"ספור קצרהורדה
"דבר קטן וטוב"ספור קצרהורדה
"חיזו בטטה"ספור קצרהורדה
"האדונית והרוכל"ספור קצרהורדה
מחוון ליא'שאלונים ופתרונותהורדה
"עד שיעבור כל המשמר כולו"שאלונים ופתרונותהורדה
מחוון לי'שאלונים ופתרונותהורדה
דוגמא לתשובה בנויה היטב.שאלות ופתרונותהורדה
דוגמא לתשובה בנויה היטבשאלות ופתרונותהורדה
שאלות חזרהל"עד שיעבור כל המשמר כולו"שאלות ופתרונותהורדה
אמצעים רטוריים ואומנותייםשירההורדה
"כתוב בעפרון"שירההורדה
"רק על עצמי"שירההורדה
"לבדי"שירההורדה
הקיץ גוועשיריםהורדה
 הכנה למבחן חט"ב
 כותרתקטגוריה 
כיתה ז מבחן 2 בלדותאדוורד בת הרב ואימההורדה
הכנה למבחן 2 כיתה ט'הבז יד ושםהורדה
הכנה למבחן ז' המשךההבדל בין העיר לכפרהורדה
הכנה למבחן בספרות ט'הכנה למבחן בספרות ט'הורדה
הכנה למבחן בספרות לכיתה ז'הכנה למבחן בספרות לכיתה ז'הורדה
 קישורים חשובים
 הכנה למבחן
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
הכנה למבחן כיתה י'לאה שיאמקה 03/02/201125.00 KBהורדה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060