ort logo   logo
 הודעות רכז ספרות
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 חטיבת ביניים
 חטיבה עליונה
 כותרתקטגוריה 
דוגמא לתשובה בנויה היטב הורדה
תוכנית הבגרות בסיפרות - תשע"ב הורדה
דוגמא לתשובה בנויה כראוי הורדה
העיוורת/ יעקב שטיינברג הורדה
דף הכנה למבחן + תשובה לדוגמא לשכבת י"א הורדה
"ביבר הזכוכית"/ טנסי וויליאמס הורדה
"חיזו בטטה" הורדה
מבנה המחזה "אנטיגונה" ואיפיון הדמויותדרמההורדה
אנטיגונהדרמההורדה
חוברת הכנה לבגרות - אנטיגונהדרמההורדה
יסודות הטרגדיהמחזההורדה
ניתוח "פרנהיים"/ ש"י עגנוןסיפור קצרהורדה
אדונית והרוכלסיפור קצרהורדה
"חיזו בטטה"ספור קצרהורדה
"האדונית והרוכל"ספור קצרהורדה
"דבר קטן וטוב"ספור קצרהורדה
"עד שיעבור כל המשמר כולו"ספור קצרהורדה
"האדונית והרוכל"ספור קצרהורדה
מחוון לי'שאלונים ופתרונותהורדה
"עד שיעבור כל המשמר כולו"שאלונים ופתרונותהורדה
מחוון ליא'שאלונים ופתרונותהורדה
שאלות חזרהל"עד שיעבור כל המשמר כולו"שאלות ופתרונותהורדה
דוגמא לתשובה בנויה היטבשאלות ופתרונותהורדה
דוגמא לתשובה בנויה היטב.שאלות ופתרונותהורדה
"רק על עצמי"שירההורדה
"לבדי"שירההורדה
אמצעים רטוריים ואומנותייםשירההורדה
"כתוב בעפרון"שירההורדה
הקיץ גוועשיריםהורדה
 הכנה למבחן חט"ב
 כותרתקטגוריה 
כיתה ז מבחן 2 בלדותאדוורד בת הרב ואימההורדה
הכנה למבחן 2 כיתה ט'הבז יד ושםהורדה
הכנה למבחן ז' המשךההבדל בין העיר לכפרהורדה
הכנה למבחן בספרות ט'הכנה למבחן בספרות ט'הורדה
הכנה למבחן בספרות לכיתה ז'הכנה למבחן בספרות לכיתה ז'הורדה
 קישורים חשובים
 הכנה למבחן
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
הכנה למבחן כיתה י'לאה שיאמקה 03/02/201125.00 KBהורדה
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060