ort logo   logo
אתר כימיה
 הודעות לתלמידים

15/04/18

תלמידי י'-מגמת כימיה

לקראת  הבחינה בכימיה

העלתי  דף הכנה

הוא נמצא תחת הכותרת מבחנים

ונקרא דף הכנה למבחן מסכם אפריל 18

בהצלחה

אורנה

 מצגות שכבה י
 סיכומים שכבת י
 מעבדות
 מבחנים
 דפי עבודה שכבה י
 כותרתקטגוריה
אנרגיית ינוןתכונות מחזוריות
איזון תגובות-תרגיל 4ניסוח ואיזון תגובות
איזון תגובות-תרגיל 1ניסוח ואיזון תגובות
איזון תגובות-תרגיל 2ניסוח ואיזון תגובות
איזון תגובות כימיות-תרגיל 3ניסוח ואיזון תגובות
תשובון לתרגיל 3 -איזון משוואותניסוח ואיזון תגובות
ניסוח ואיזון תגובות כימיות-תרגילניסוח ואיזון תגובות
ניסוח ואיזון תגובות כימיות -הטבלה המחזוריתניסוח ואיזון תגובות
תשובון-ניסוח ואיזון תגובות כימיות-הטבלה המחזוריתניסוח ואיזון תגובות
מושגי יסודמושגי יסוד
כימיה סביבנומושגי יסוד
שינוי במצבי הצבירה של החומר -תרגיל 1 מושגי יסוד
מצבי הצבירה של החומר-תרגיל 2מושגי יסוד
נקודות היתוך ורתיחה-עבודה בעזרת לומדהמושגי יסוד
מושגי יסוד, מצבי צבירה, השפה הכימיתמושגי יסוד
מבנה האטום-תרגיל 1מבנה האטום
מבנה האטום-תרגיל 2מבנה האטום
מבנה האטום תרגיל 3מבנה האטום
מבנה האטום-תרגיל 4מבנה האטום
מבנה האטום-תרגיל 5מבנה האטום
מבנה האטום-תרגיל 6מבנה האטום
מבנה האטום-תרגיל 7מבנה האטום
סידור האלקטרונים באטום -תרגיל 1מבנה האטום
סידור אלקטרונים באטום-תרגיל 2מבנה האטום
מבנה האטום-שאלות רבות ברירהמבנה האטום
מבנה האטום ואנרגיית יינון-דף 5מבנה האטום
השפה הכימית -תרגיל 1השפה הכימית
השפה הכימית-תרגיל 2השפה הכימית
השפה הכימית -תרגיל 3השפה הכימית
השפה הכימית -תרגיל 4השפה הכימית
מבנה הטבלה המחזוריתהטבלה המחזורית
החוקים הכמותיים-תרגיל 1החוקים הכמותיים
חוק שימור המסה-תרגיל 2החוקים הכמותיים
חוק שימור המסה וחוק ההרכב הקבוע-תרגיל 1החוקים הכמותיים
חוק שימור המסה וחוק ההרכב הקבוע-תרגיל 2החוקים הכמותיים
דף הכנה למבחן מספר 1 בכימיה 
דף הכנה לבחינה בכימיה -מקיף 
 תוכנית לימודים וספרים
 קישורים
ת.ד. 5074, מיקוד 78150 אשקלון | טל: 08-6700300 | פקס: 08-6736130 | סמל מוסד : 640060