רפסה תיב ילפונ


אסשת ןורכיזה םוי סקט

דדוע ילהא     אהלי עודד 

ןנחוי חוניבא      אבינוח יוחנן

לבוי רדיבא      אבידר יובל 

בקעי יאנב      בנאי יעקב

ףסוי רדניב     בינדר יוסף 

ןורש המרא     שרון ארמה 

םהרבא (היטענב) לארב     בראל אברהם 

ימע ןויע-ןב     בן-עיון עמי 

דעלא דוד-ןב    בן-דוד אלעד  

יבצ גניילטסרב      ברסטליינג צבי 

םייח דלפנרב    ברנפלד חיים 

בקעי גרב      ברג יעקב 

בקעי ןינוג     גונין יעקב 

שרדנא ןמטוג      גוטמן אנדרש 

ןרע הטאוג      גואטה ערן

ףסוי ןודד      דדון יוסף

ןונמא ידעלג     גלעדי אמנון 

םהרבא ןמטוג    גוטמן אברהם  

לאכימ יקסנליו    וילנסקי מיכאל  

םהרבא ןייטשנרוה      הורנשטיין אברהם 

בקעי ןייד     דיין יעקב 

ןויצ ןזח      חזן ציון

ינד ץ'יבונמלז       זלמנוביץ דני

בקעי ןינקו      וקנין יעקב 

לאגי ןולחכ    כחלון יגאל 

לבוי ןהכ     כהן יובל  

יעור גרברפט      טפרברג רועי 

ימס השמ       משה סמי 

סומע רצלמ      מלצר עמוס 

ןליא יול    לוי אילן 

רחש ינמיס      סימני שחר

דוהא ןדס       סדן אהוד 

יסוי דיהשמ      משהיד יוסי 

םולש (טפזנזור) זר      רז שלום 

ןימינב (ןישודק) שדק      קדש בנימין 

המלש יניע    עיני שלמה 

הנרוא ןמיט קרטש     שטרק טימן אורנה 

דדוע ץרווש     שוורץ עודד 

בקעי רכייר      רייכר יעקב